หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

เอกอัครราชทูต หารือกับผู้บริหารระดับสูง องค์กร Foreign Trade Association (FTA)

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2558 นาย Christian Ewert ผู้อำนวยการใหญ่ องค์กร Foreign Trade Association (FTA) ได้เชิญ นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูตฯ ร่วมรับประทานอาหาร และหารือถึงโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างองค์กร FTA กับประเทศไทย และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาการในอียู และประเทศไทย ทั้งในประเด็นการเมือง การค้า และสังคม โดยมี นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย อัครราชทูต  (ฝ่ายการพาณิชย์)  นางสาวอุรวัชร สุกแสงดาว ที่ปรึกษา นาย Pierre Gröning หัวหน้าฝ่ายนโยบายการค้าระหว่างประเทศ และ นาง Veonica Rubio ผู้จัดการด้านยุทธศาสตร์ของความร่วมมือ Business Social Compliance Initiative (BSCI) ร่วมหารือด้วย                                                                                                                                                               

ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงโครงการ เช่น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ถึงความสำคัญในการปรับปรุงมาตรฐานด้านสังคม ให้กับผู้บริหารภาคธุรกิจในประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงความเป็นไปได้ในการจัดทำรายงาน เพื่อรายงานสถานการณ์ และความคืบหน้าการปรับปรุงมาตรฐานด้านสังคมของภาคธุรกิจในประเทศไทย

IMG_6066                 IMG_6069

Foreign Trade Association (FTA) เป็นตัวแทนกลุ่มธุรกิจยุโรป และนานาชาติ ที่ตั้งขึ้นเมื่อปี 2520 (1977) ณ กรุงบรัสเซลส์ ประเทศเบลเยียม มีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการค้าเสรี และการจัดการห่วงโซ่อุปทานแบบยั่งยืน (sustainable supply chain) ปัจจุบันสมาคม FTA มีสมาชิกกว่า 1,500 บริษัท ประกอบด้วย     กลุ่มผู้ค้าปลีก กลุ่มผู้นำเข้า และกลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ โดยสมาคมมีบทบาทในการให้ข้อมูล และแนวทางแก้ปัญหา เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

สมาคม FTA เป็นผู้ริเริ่ม Business Social Compliance Initiative (BSCI) ซึ่งเป็นตัวอย่างความร่วมมือของภาคเอกชนยุโรป ในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม และในภาคการเกษตร เพื่อส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน โดยการจัดทำระบบการดำเนินการ (implementation system) และแนวทางปฏิบัติ (code of conduct) ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

Print Friendly

อ่านข่าวย้อนหลัง

Archives

ข่าวอื่นๆ

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com