หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

งานนิติกรณ์

การขอรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม

เปิดรับคำร้อง ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น. และ 14.00 – 15.00 น. วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ การรับรองลายมือชื่อของบุคคลที่ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือให้ความยินยอม ผู้ขอรับรองจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง

หลักฐานประกอบ

1. กรอกแบบฟอร์มขอยื่นคำร้องนิติกรณ์ แนบสำเนาหนังสือเดินทางไทย จำนวน 1 ฉบับ

2. ต้นฉบับเอกสารที่จะต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ พร้อมสำเนาหนังสือเดินทางไทยและบัตรประจำตัวประชาชนไทย จำนวน 1 ชุด ต่อเอกสาร 1 ฉบับ (กรอกข้อความอื่นให้ครบถ้วน ยกเว้นการลงลายมือชื่อ ให้ลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่เท่านั้น)

      - หนังสือมอบอำนาจ
      - หนังสือมอบอำนาจที่ดิน (ท.ด.21)
      - หนังสือมอบอำนาจห้องชุด (อ.ช.21)
      - หนังสือรับรองสินส่วนตัว (กรณีคู่สมรสชาวไทยซื้อที่ดิน)
      - หนังสือให้ความยินยอม (กรณียินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางและเดินทางไปต่างประเทศได้)
      – หนังสือให้ความยินยอมและมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจให้ญาติที่ไทยไปขอวีซ่าให้บุตร)

3. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อฉบับ (รับเฉพาะเงินสด)

 

Power of Attorney Letter, Consent Letter, and Letter of Confirmation

Open for public from 9.30-12.00 hrs and 14.00-15.00 hrs on Monday-Friday, except Embassy Public Holiday
Applicant must present and sign the letter in front of the consular officer.

Required documents

1. Completed legalization application form, attached with a photocopy of passport.

2. Original Letter that need to be signed in front of the consular officer, attached with a photocopy of Thai passport and Thai I.D. card. Complete the details except signature must be done in front of the consular officer.
      2.1 Power of Attorney Letter
      2.2 Power of Attorney Letter on Land (Tor.Dor. 21)
      2.3 Power of Attorney Letter on Condominium (Aor.Chor.21)
      2.4 Letter of Confirmation on the Personal Property (For Thai spouse to buy land in Thailand)
      2.5 Letter of Parents’ Consent (for child to apply for a Thai passport in Thailand)
      2.6 Letter of Parents’ Consent and Power of Attorney (for child to apply for visa in Thailand)

3. Legalization Fee 15 Euro per one document (cash only)

การขอรับรองสำเนาถูกต้องของเอกสารที่ออกโดยราชการไทย

เปิดรับคำร้องระหว่างเวลา 9.30-12.00 น. และ 14.00-15.00 น. วันจันทร์- ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ

หลักฐานประกอบ

1. กรอกแบบฟอร์มขอยื่นคำร้องนิติกรณ์ พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางไทย จำนวน 1 ชุด

2. ต้นฉบับเอกสารที่ออกโดยราชการไทย

3. สำเนาเอกสารในข้อ 2 ที่ต้องการให้รับรอง จำนวน 2 ชุด

4. ค่าธรรมเนียม 15 ยูโร ต่อฉบับ (รับเฉพาะเงินสด)

หมายเหตุ ไม่มีบริการส่งเอกสารคืนทางไปรษณีย์ (เพื่อป้องกันต้นฉบับเอกสารราชการไทยของท่านสูญหาย)

 

Certified True Copy (for official document issued by Thai authority only)

Open for public from 9.30-12.00 hrs and 14.00-15.00 hrs except Embassy’s Public Holiday

Required documents

1. Completed Legalization Application Form attached with a photocopy of passport

2. Original official document issued by Thai authority

3. 2 photocopies of above-mentioned document

4. Legalization Fee 15 Euro per one document

Remark Postal service not available.

 

ดูรายชื่อและข้อมูลติดต่อสำหรับแปลเอกสาร ไทย – อังกฤษ – ไทย / ไทย- ฝรั่งเศส – ไทย /  ไทย – ดัชท์ – ไทย ได้ที่ List of Sworn Translators2015

For more information on the certified sworn translation List of Sworn Translators2015

 

Print Friendly

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com