หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

การขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

สำหรับคนไทยที่ย้ายมาอยู่เบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก และต้องการขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์

1. กรอกแบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้ครบถ้วน อ่านได้ชัดเจน  พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย และ/ หรือสำเนาหนังสือเดินทางไทยที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

2. นำมายื่นด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  หรือส่งทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ของผู้ยื่นคำร้องเท่านั้น

3. ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ ที่นี่

การขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

หากท่านกำลังจะย้ายกลับไปประเทศไทย หรือย้ายไปประเทศอื่น และต้องการขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากเดิมที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ กลับไปเป็นที่เขตเลือกตั้งตามทะเบียนบ้านของท่านที่ประเทศไทย หรือย้ายไปใช้สิทธิที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในประเทศนั้น ๆ

ก่อนเดินทางกลับประเทศไทย

1. กรอกแบบคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ให้ครบถ้วน อ่านได้ชัดเจน  พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนไทย และ/ หรือสำเนาหนังสือเดินทางไทยที่ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ

2. นำมายื่นด้วยตัวเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ หรือทางอีเมล์ของผู้ยื่นคำร้องเท่านั้น

3. ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้ ที่นี่

หากท่านกลับไปยังประเทศไทยแล้ว

ให้รีบไปแจ้งความประสงค์ต่อนายทะเบียนอำเภอ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น ณ ที่ทำการเทศบาล หรือ กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา หรือบุคคลที่ผู้อำนวยการทะเบียนกลางมอบหมาย

หากท่านย้ายไปประเทศอื่นแล้ว

ให้ติดต่อสถานทูตไทยประจำประเทศนั้น ๆ เพื่อแจ้งรายงานตัวคนไทย  และสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรไปที่สถานทูตไทยประจำประเทศนั้น ๆ ได้

Print Friendly

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com