หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

ข่าวสารนิเทศ : สภายุโรปออกข้อมติเกี่ยวกับประเทศไทย

 

        เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ สภายุโรป (European Parliament) ได้ออกข้อมติเกี่ยวกับประเทศไทย ซึ่งการออกข้อมติดังกล่าวไม่มีผลผูกพันต่อการดำเนินนโยบายของสหภาพยุโรปต่อ ไทยและเป็นส่วนหนึ่งของวาระการประชุมสมัยสามัญของสภายุโรปซึ่งกล่าวถึง สถานการณ์ในประเทศอื่น ๆ ด้วย ทั้งนี้ ข้อมติดังกล่าวเป็นการแสดงท่าทีโดยหลักการตามค่านิยมที่ยุโรปยึดถือ และเป็นท่าทีและความห่วงใยในฐานะมิตรประเทศในประเด็นต่าง ๆ เช่น การดำเนินการตาม Roadmap การเลือกตั้ง การร่างรัฐธรรมนูญ และสิทธิมนุษยชน ซึ่งเป็นประเด็นที่ไทยรับทราบและดำเนินการอยู่แล้ว
       ไทยผิดหวังต่อข้อมติของสภายุโรป ที่แสดงถึงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับสถานการณ์และพัฒนาการในด้าน ต่าง ๆ ของไทย ซึ่งรัฐบาลไทยมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและเคารพ ในพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด และยึดมั่นดำเนินการตาม Roadmap เพื่อมุ่งไปสู่การเลือกตั้ง
       อย่างไรก็ดี ในภาพรวม ข้อมติได้ย้ำว่าไทยและสหภาพยุโรปเป็นมิตรประเทศและหุ้นส่วนที่สำคัญและมี ความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยข้อมติเรียกร้องให้ฝ่ายบริหารของสหภาพยุโรปร่วมมือกับรัฐบาลไทยอย่าง สร้างสรรค์ นอกจากนี้ ข้อมติดังกล่าวได้แสดงความชื่นชมไทยและสนับสนุนไทยในหลายด้าน เช่น ด้านการส่งเสริมสิทธิมนุษยชน การผ่าน พ.ร.บ. ความเท่าเทียมทางเพศ และรับทราบถึงความมุ่งมั่นของไทยในการออกมาตรการขจัดการค้ามนุษย์ และการแก้ปัญหาแรงงานในภาคประมงตลอดห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ ข้อมติยังได้ยอมรับถึงพัฒนาการทางเมือง ในการที่ไทยแต่งตั้งคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่ และการดำเนินการตาม Roadmap ที่ชัดเจน อันจะนำไปสู่การเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรม ตลอดจนแสดงความเชื่อมั่นการทำหน้าที่ของไทยในฐานะผู้ประสานงานความสัมพันธ์ อาเซียน – สหภาพยุโรป
       ในการนี้ ไทยพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ มีความสมดุล และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง และพร้อมที่จะร่วมมือกับสหภาพยุโรปในทุกมิติและทุกระดับ ตลอดจนจะทำหน้าที่ผู้ประสานงานระหว่างอาเซียน – สหภาพยุโรปอย่างเต็มที่เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสองภูมิภาคให้มีความใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น

 

 

Print Friendly

อ่านข่าวย้อนหลัง

Archives

ข่าวอื่นๆ

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com