หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์

Team Thailand in Brussels
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์

Office of Customs Counsellor
สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์

Mr. Niti Wityatem
นายนิติ วิทยาเต็ม

Head / Minister
หัวหน้าสำนักงาน / อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร)

Mr. Terdsak Suwanmanee
นายเทิดศักดิ์ สุวรรณมณี

Assistant Attaché (Customs)
รองผู้ช่วยทูต (ฝ่ายศุลกากร)

Mr. Bhisanrath Ninlabhandh
นายภิสรรค์รัฐ นิลพันธ์

Assistant Attaché (Customs)
รองผู้ช่วยทูต (ฝ่ายศุลกากร)

Office of Commercial Affairs
สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์

Mr. Duangarthit Nidhi-u-tai
นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย

Head / Minister
หัวหน้าสำนักงาน / อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)

Mr. Chirath Isarangkun Na Ayuthaya
นายจิรัตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

Assistant Attaché (Commercial)
รองผู้ช่วยทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)

Mr. Thananchon Rojkittikhun
นายธนัญญ์ชนม์ โรจน์กิตติคุณ

Assistant Attaché (Commercial)
รองผู้ช่วยทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)

Office of Agricultural Affairs
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Mr. Choomjet Karnjanakesorn
นายชุมเจตน์ กาญจนเกษร

Head / Minister
หัวหน้าสำนักงาน / อัครราชทูต

Ms. Adhinand Indrapim
นางสาวอาทินันท์ อินทรพิมพ์

Assistant Attaché (Agriculture)
รองผู้ช่วยทูต (ฝ่ายการเกษตร)

Mr. Puripun Sophastienphong
นายภูริพันธ์ โสภาเสถียรพงศ์

Assistant Attaché (Agriculture)
รองผู้ช่วยทูต (ฝ่ายการเกษตร)

Office of Science and Technology
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์

Mr. Manop Sittidech
นายมาณพ สิทธิเดช

Director / Minister Counsellor (Science and Technology)
ผู้อำนวยการ / อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Military Attaché Paris

Col. Perapol Songnuy
พันเอกพีรพล สงนุ้ย

Head / Military Attaché
หัวหน้าสำนักงาน / ผู้ช่วยทูตทหารบก

Tourism Authority of Thailand, Paris
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปารีส

Mrs. Areerat Chunprapanusorn
นางอารีรัตน์ ชื่นประภานุสรณ์

Director
ผู้อำนวยการ

Print Friendly

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com