หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์

Team Thailand in Brussels

ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์

 

Office of Customs Counsellor

สำนักงานที่ปรึกษาการศุลกากร ณ กรุงบรัสเซลส์

Mr. Rangsarith Phathanathong

นายรังสฤษฎ์ พัฒนทอง

Head / Minister

หัวหน้าสำนักงาน / อัครราชทูต (ฝ่ายศุลกากร)

Mr. Promchai Snitwongse
นายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

Assistant Attaché (Customs)
รองผู้ช่วยทูต (ฝ่ายศุลกากร)

Mr. Bhisanrath Ninlabhandh

นายภิสรรค์รัฐ นิลพันธ์

Assistant Attaché (Customs)
รองผู้ช่วยทูต (ฝ่ายศุลกากร)

 

Office of Commercial Affairs

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงบรัสเซลส์

Mr. Duangarthit Nidhi-u-tai

นายดวงอาทิตย์ นิธิอุทัย

Head / Minister

หัวหน้าสำนักงาน / อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)

Mr. Chirath Isarangkun Na Ayuthaya

นายจิรัตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

Assistant Attaché (Commercial)

รองผู้ช่วยทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)

Mr. Thananchon Rojkittikhun

นายธนัญญ์ชนม์ โรจน์กิตติคุณ

Assistant Attaché (Commercial)

รองผู้ช่วยทูต (ฝ่ายการพาณิชย์)

 

 

Office of Agricultural Affairs
สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป

Mr. Choomjet Karnjanakesorn
นายชุมเจตน์    กาญจนเกษร

Head / Minister
หัวหน้าสำนักงาน / อัครราชทูต

Ms. Adhinand Indrapim 
นางสาวอาทินันท์ อินทรพิมพ์

 

Assistant Attaché (Agriculture)
รองผู้ช่วยทูต (ฝ่ายการเกษตร)

Ms. Pachongchin Kramomtong

นางสาวผจงจินต์ กระหม่อมทอง

Assistant Attaché (Agriculture)
รองผู้ช่วยทูต (ฝ่ายการเกษตร)

Office of Science and Technology
สำนักงานที่ปรึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ กรุงบรัสเซลส์

Mr. Manop SITTIDECH

นายมาณพ สิทธิเดช

Director / Minister Counsellor (Science and Technology)

ผู้อำนวยการ / อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Military Attaché Paris

Col. Perapol Songnuy
พันเอกพีรพล สงนุ้ย

Head / Military Attaché
หัวหน้าสำนักงาน / ผู้ช่วยทูตทหารบก

 

Tourism Authority of Thailand, Paris

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงปารีส

Mrs. Areerat Chunprapanusorn

นางอารีรัตน์ ชื่นประภานุสรณ์

Director

ผู้อำนวยการ

 

Print Friendly

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com