หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

สมาคม

สมาคมเพื่อนไทยแห่งประเทศลักเซมเบิร์ก (Les Amis de la Thailande, Luxembourg)
ผู้ก่อตั้ง: สงวนศรี แสงฉาย
โทร: +352.513.403
มือถือ: +352.621.215318
สมาคมเพื่อนไทยในเบลเยียม Thai Friendship in Belgium

เป้าหมาย

แสวงหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน และยกสถานภาพของคนไทยในเบลเยียมให้มีความเป็นสากล สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมท้องถิ่น และสามารถพึ่งพาตนเองได้ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในประเพณีวัฒนธรรม รวมทั้งข้อกฎหมายที่สำคัญของท้องถิ่น โครงสร้างสถาบันการปกครองทั้งระดับท้องถิ่น และระดับสหพันธรัฐ สถาบันตุลาการ และสถาบันประมุขของประเทศเบลเยียม เสริมสร้างขีดความสามารถ ขยายโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เพื่อสร้างชีวิตที่ดีกว่า แสวงหาแนวทางที่จะกระตุ้นเตือนให้คนไทยในเบลเยียมเกิดจิตสำนึกในการ รักษาวัฒน ธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย รวมทั้งการเผยแพร่ภาพลักษณ์และวัฒนธรรมของชนชาติไทยที่มีการสืบทอดกันมายาวนานกว่า 700 ปีให้เป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ

วัตถุประสงค์

 1. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่จำเป็นสำหรับการปรับตัวเข้ากับสังคมท้องถิ่น เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อให้คนไทยสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในเบลเยียมได้อย่างมีเกียรติและ ศักดิ์ศรี และช่วยเหลือตนเองได้
 2. แนะนำ ช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาให้กับคนไทยที่เผชิญปัญหาในด้านต่างๆ
 3. ส่งเสริมศักยภาพชุมชนไทย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงเข้มแข็งให้กับชุมชนไทยและครอบครัว
 4. เสริมสร้าง และเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ธำรงรักษาขนบธรรมเนียมและเอกลักษณ์อันดีงามของไทย
 5. ถือความเป็นกลางทางการเมืองและศาสนา
 6. เป็นผู้แทนชุมชนไทยในเบลเยียมเพื่อประสานการทำงานกับเครือข่ายหญิงไทยใน ยุโรป เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและขยายขอบเขตความร่วมมือระหว่างกัน

Website: http://www.pueanthai.be

Email : pueanthai.letterbox@gmail.com

สมาคมศูนย์การเรียนไทย Thai Learning Center

วิสัยทัศน์

อนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ช่วยเหลือเพื่อนไทยให้ปรับตัวเข้ากับสังคมเบลเยียมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และพึ่งตนเองได้

วัตถุประสงค์

 • อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
 • ช่วยเหลือคนไทยให้ปรับตัวเข้ากับสังคมเบลเยียมอย่างสง่างาม
 • ยกระดับคุณภาพชีวิตและสนับสนุนช่วยเหลือให้คนไทยพึ่งตนเองได้
 • เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ครอบครัวและชุมชนไทยในเบลเยียม

กิจกรรม

 • จัดหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นตามความสนใจของผู้เรียน
 • จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการ และงานประเพณีรื่นเริง เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย
 • ประสานงานจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานชั้นประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย สำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเบลเยียม

ความเป็นมา

กระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ขึ้นในประเทศเบลเยียมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550 เพื่อบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตามอัธยาศัยแก่คนไทยและครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในประเทศเบลเยียม

Mission

To help Thai people adapt to, integrate & become self-sufficient within Belgian society
To promote Thai culture and traditions in Belgium

 

Objectives

 • To preserve and promote Thai art, culture and traditions
 • To help Thai people adapt to and integrate in Belgian society
 • To help Thai people become self-sufficient in Belgium
 • To support and strengthen Thai family bonds in Belgium

Activities

 • Organizing Thai cultural courses, workshops, exhibitions, events
 • Coordinating and organizing distance learning courses in primary, secondary and high school levels for Thai people living in Belgium

Background

TLC was established in 2007 under the authorization of the Thai Ministry of Education. The center forms part of a worldwide network of centers whose headquarters are in Thailand. Learning centers are located in several towns in Belgium.

Homepage: www.thailearningcenter.be

Email: nfecbelgium@gmail.com

สมาคมมิตรภาพ THAI-FLEMISH ASSOCIATION
The association was founded in 1987 so as to promote good relations between Flanders and Thailand, i. a. through cultural exchange, socio-cultural activities and contacts. The association offers relief for Thai people and gives them personal assistance. It also supports development projects in Thailand and supplies information on procedures, business, language, culture, travel, etc.

Website: http://www.thaiclub.be/indexenglish.html

หมายเหตุ ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามได้ที่ โทร. 051 58 27 67

สมาคมมิตรภาพ Thais-Vlaamse Cultuurvereniging (Thaivlac)
De “Thais-Vlaamse Cultuurvereniging” of verkort “Thaivlac”, is een vereniging zonder winstoogmerk die tot doel heeft om buiten elke levensbeschouwelijke of politieke overtuiging de kennis van de Thaise taal en de Thaise cultuur, gaande van het artistieke tot het culinaire, te promoten in België of enig ander land.

Ook het bevorderen van de integratie van Thaise mensen in België en van niet-Thaise mensen in Thailand, behoort tot de doelstellingen. De vzw zal eveneens trachten om de vriendschappelijke betrekkingen met Thailand te ontwikkelen en te verbeteren en dit zowel op cultureel, sociaal, economisch als toeristisch vlak.

De maatschappelijke zetel van de vzw Thaivlac is gevestigd te 2180 Ekeren (Antwerpen), Oostergeest 25/11, bus 3.

Momenteel zijn de voornaamste doelen van de vzw Thaivlac het organiseren van Thaise taallessen voor Nederlandssprekenden en het promoten en aanleren van Thaise klassieke dansen en volksdansen.

De leerlingen van de Thaise danslessen treden regelmatig op onder de naam “The Thai Belles”, de Thaise Schoonheden.

Website: www.thaivlac.be

สมาคมมิตรภาพ Thaise Vrienden Wevelgem

President: Noppe Filip
Leopoldstraat 35
8560 Wevelgem

Secretary: Deman Bernard
Roeselarestraat 191
8560 Wevelgem

Website: www.thaisevriendenwevelgem.be

Print Friendly

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com