หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

หนังสือเดินทาง

การขอหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ รูปใบหน้าและม่านตา หรือลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated circuit ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทาง และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือเดินทาง

E-Passport มีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุจะต้องขอเล่มใหม่

ข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทางจะอ้างอิงตามข้อมูลในทะเบียน ราษฎร์ของผู้ขอหนังสือเดินทางที่ประเทศไทย ดังนั้น ชื่อ – สกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม

หากผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฎร์ที่อำเภอหรือที่ทำการเขตที่ประเทศไทย ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

1. การยื่นคำร้อง

      1.1  เปิดยื่นคำร้อง ระหว่างเวลา 9.30-12.00 น. และ 14.00 -15.00 วันจันทร์ – ศุกร์
ยกเว้น ยกเว้นวันหยุดราชการ
      1.2  ผู้ขอหนังสือเดินทางจะต้องเดินทางไปทำหนังสือเดินทางด้วยตนเอง
      1.3  กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ทั้งบิดาและมารดาจะต้องไปลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย
      1.4  หากหนังสือเดินทางสูญหาย ท่านจะต้องไปแจ้งความต่อตำรวจท้องที่ก่อน เพื่อใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐานประกอบการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
      1.5  การผลิตและรับหนังสือเดินทางฉบับใหม่ ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์ ต้องมารับเล่มที่สถานทูต
      1.6  ค่าธรรมเนียม 30 ยูโร (รับเฉพาะเงินสด)

2. แบบฟอร์มที่ต้องกรอก

      2.1  คำร้องขอหนังสือเดินทางไปต่างประเทศ จำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มที่ 1 พร้อมแนบรูปถ่ายสี 1 ใบ
      2.2  บันทึกสอบสวน กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิมหมดอายุ หรือ สูญหาย จำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มที่ 2
      2.3  บันทึกประกอบคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย จำนวน 1 ชุด แบบฟอร์มที่ 3
แนบพร้อมสำเนาใบแจ้งความว่าหนังสือเดินทางหายจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นเบลเยียมหรือลักเซมเบิร์ก

3. หลักฐานประกอบ

3.1 บุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป
      3.1.1  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และ สำเนา
      3.1.2  บัตรประชาชนไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด                                                                               
      3.1.3  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด

3.2 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาจดทะเบียนสมรสกันแล้ว 
      3.2.1  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และ สำเนา
      3.2.2  บัตรประชาชนไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
      3.2.3  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 
      3.2.4  สูติบัตรไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
      3.2.5  สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา – มารดา จำนวน 1 ชุด
      3.2.6  สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา – มารดา จำนวน 1 ชุด
      3.2.7  สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา – มารดา (เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด

3.3 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส
      3.3.1  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และ สำเนา
      3.3.2  บัตรประชาชนไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
      3.3.3  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 
      3.3.4  สูติบัตรไทย  พร้อมสำเนา 1 ชุด
      3.3.5  ใบปกครองบุตร (ป.ค.14) พร้อมสำเนา 1 ชุด
      3.3.6  สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา – มารดา จำนวน 1 ชุด
      3.3.7  สำเนาบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของบิดา-มารดา (เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทย) จำนวน 1 ชุด

3.4 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดา – มารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว
      3.4.1  หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน และ สำเนา
      3.4.2  บัตรประชาชน  พร้อมสำเนา  1 ชุด
      3.4.3  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด 
      3.4.3  สูติบัตรไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด
      3.4.4  สำเนาทะเบียนหย่าและบันทึกการหย่าของบิดา – มารดา จำนวน 1 ชุด
      3.4.5  ใบปกครองบุตร (ป.ค. 14) หรือบันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร พร้อมสำเนา   1 ชุด
      3.4.6  สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดา – มารดา จำนวน 1 ชุด
      3.4.7  สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด

 

E-Passport Application

E-Passport Application

1. Thai Electronic Passport (E-Passport)

1.1 Open for application from 9.30-12.00 hrs and 14.00-15.00 hrs on Monday to Friday, except Embassy’s Public Holiday

1.2 Applicant is required to come in person.

1.3 For applicants who are under 20 years old, parents are required to attend the embassy with the applicant.

1.4 In case of passport lost, the applicants must report the lost with the local police and bring the police report to apply for a new E-passport.

1.5 Processing time is about 4 weeks.

1.6 FEE 30.00 Euro (CASH ONLY)

2. Application forms

2.1 Form 1 – Request for a new e-passport

2.2 Form 2 – Investigation (applicant information, for cases of passport expiry or lost)

2.3 Form 3 – Report on Lost Passport attached with local police report (Additional form in case of passport lost)

3. Required documents

3.1 For applicant who are over 20 years old

3.1.1  Current passport and copy

3.1.2  Thai Identity Card, with 1 photocopy

3.1.3  A photocopy of Thai House Registration  

3.2 For applicants who are under 20 years old and his or her parents have married

3.2.1  Current passport and copy

3.2.2  Thai Identity Card, with 1 photocopy

3.2.3  A photocopy of Thai House Registration  

3.2.4  Thai Birth Certificate, with 1 photocopy  

3.2.5  A photocopy of Parents’ Marriage Certificate

3.2.6  A photocopy of Parents’ Valid Passports

3.2.7  A photocopy of Parents’ Thai House Registration or Parents’ Thai Identity Cards

3.3 For applicants who are under 20 years old and his or her parents haven’t married

3.3.1  Current passport and copy

3.3.2  Thai Identity Card, with 1 photocopy

3.3.3  A photocopy of Thai House Registration  

3.3.4  Thai Birth Certificate, with 1 photocopy

3.3.5  Child Custody Document, with 1 photocopy

3.3.6  A photocopy of Parents’ Valid Passports

3.3.7  A photocopy of Parents’ Thai House Registration or Parents’ Thai Identity Cards

3.4 For applicants who are under 20 years old and his or her parents have been divorced

3.4.1  Current passport and copy

3.4.2  Thai Identity Card,  with 1 photocopy

3.4.3  A photocopy of Thai House Registration

3.4.4  Thai Birth Certificate, with 1 photocopy

3.4.5  A photocopy of Divorce Certificate

3.4.6  Child Custody Document, with 1 photocopy

3.4.7  A photocopy of Parents’ Valid Passports

3.4.8  A photocopy of Parents’ Thai House Registration or Parents’ Thai Identity Cards


Remarks:
The Royal Thai Embassy will issue a passport containing the forename and surname of the applicant in accordance with the personal data in House Registration Document ONLY.

If the applicant has changed or wishes to change his/her surname after marriage or divorce, the applicant is required to bring evidence of marriage or divorce in order to apply for an amendment of his/her personal data at the District Registration Office in THAILAND prior to applying for a new Electronic Passport in Brussels.

E-Passport applicants must apply in person at the Consular Section, the Royal Thai Embassy, Brussels.  Postal service not available.

 

การขอหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity-C.I.)

หนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity – C.I.) เป็นเอกสารเดินทางชั่วคราว ที่ออกให้แก่ผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย และจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน เช่น กรณีนักท่องเที่ยวไทยทำหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างเดินทางท่องเที่ยวในเบลเยียมและลักเซมเบิร์ก สามารถใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้เท่านั้น ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศอื่นได้ มีอายุการใช้งาน 7 วันนับจากวันที่ออกให้

หลักฐานประกอบ ในกรณีนักท่องเที่ยวไทยทำหนังสือเดินทางสูญหาย

1. ใบแจ้งความจากตำรวจท้องถิ่น ให้ระบุเลขที่หนังสือเดินทางที่สูญหายในใบแจ้งความด้วย

2. สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม หรือ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน

3. รูปถ่ายสีขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง จำนวน 3 รูป

4. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง (แบบฟอร์มที่ 1) จำนวน 2 ชุด

5. บันทึกสอบสวน (แบบฟอร์มที่ 2) จำนวน 2 ชุด

6. บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย (แบบฟอร์มที่ 3) จำนวน 2 ชุด

7. สำหรับหนังสือเดินทางชั่วคราว อายุใช้งาน 1 ปี มีค่าธรรมเนียม 10 ยูโร (รับเฉพาะเงินสด)

8. หมายเหตุ กรณีผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) ขอให้ติดต่อผู้ปกครองขอสำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา และแจ้งให้บิดาและมารดาไปติดต่อที่เขต/อำเภอ หรือกรมการกงสุล เพื่อทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (สามารถแสกนเอกสารส่งทางอีเมล์ให้ผู้ร้องได้)

 

Certificate of Identity (C.I.) for Thai tourist whose passport was lost or stolen.

Required documents

1. Local police report, with the number of lost passport shown in the report

2. A photocopy of passport or Thai identity card or Thai house registration bearing 13-digit citizen number

3. 3 x color photos (passport size)

4. 2 x Form 1 – Request for a passport

5. 2 x Form 2 – Investigation

6. 2 x Form 3 – Report on lost passport

7. Processing fee 10 Euro (cash only) for a case of temporary passport.

8. For those who are under 20 years old, you need to provide photocopy of your parents’ identity cards and a letter of parents’ consent for the child to travel abroad (can be issued at district office in Thailand or Consular Affairs Department)

Print Friendly

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com