หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว

คำแนะนำนักท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางไปราชอาณาจักรเบลเยียม
(จัดทำโดย สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์)

ปรับปรุง 13 พฤศจิกายน 2555

ทั่วไป เบลเยียมเป็นประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ มีสภาพแวดล้อมด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เปิดกว้างต่อการท่องเที่ยว มีสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว การคมนาคม และการแพทย์ที่ดี

การเข้าเมือง ชาวไทยที่เดินทางมาเบลเยียมต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเกิน 6 เดือน รวมทั้งต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือวีซ่า ล่วงหน้า (ยกเว้นสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต/ราชการซึ่งสามารถเดินทางมาเบลเยียมโดยไม่มีวีซ่า และพำนักได้ไม่เกิน 3 เดือน) เบลเยียมเป็นภาคีความตกลงเชงเกน ดังนั้น ผู้ที่มีเชงเกนวีซ่าอยู่แล้วสามารถเดินทางเข้าเบลเยียมเพื่อการท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจได้ (แต่ไม่ใช่เพื่อทำงาน) กฎหมายเบลเยียมกำหนดให้บุคคลทุกคนต้องถือบัตรประจำตัวทางการติดตัวตลอดเวลา (กรณีนักท่องเที่ยวคือ หนังสือเดินทาง) ซึ่งต้องแสดงหากเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจ
       ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งรูปถ่ายติดบัตร 4-5 รูป ติดตัวไว้ด้วย เนื่องจากในกรณีที่หนังสือเดินทางหาย จะทำให้สถานเอกอัครราชทูตตรวจสอบและออกหนังสือเดินทางชั่วคราวได้รวดเร็ว

กฎเกณฑ์การนำเงินเข้า-ออกจากสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ประชาคมยุโรปได้ออกระเบียบ Regulation (EC) No. 1889/2005 โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการไหลเข้า-ออกเงินของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เสริมมาตรการป้องกันการฟอกเงินผ่านระบบสถาบันการเงินและฉ้อฉลทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2550 โดยระเบียบดังกล่าวกำหนด ให้ผู้เดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ที่ถือเงินสดไม่ว่าจะ สกุลเงินใด ซึ่งในที่นี้รวมไปถึงเช็คเดินทาง เช็คไปรษณีย์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาณัติ ที่มีจำนวนรวมตั้งแต่ 10,000 ยูโรขึ้นไป ต้องแจ้ง (declare) ต่อศุลกากรหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ ณ จุดเข้า-ออก ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยขอให้ผู้เดินทางติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำช่องสีแดง (มีของต้องสำแดง) ที่สนามบินกรุงบรัสเซลส์ ข้อมูลที่ต้องแจ้งมีอาทิ ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทาง ชื่อเจ้าของเงิน ชื่อผู้รับเงิน ประเภทและจำนวนของเงิน ที่มาของเงินและวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ รวมถึงประเภทพาหนะที่ใช้ในการเดินทางและเส้นทางการเดินทาง อนึ่ง เจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบมีอำนาจที่จะขอตรวจค้นผู้เดินทาง สัมภาระ และพาหนะที่ใช้ในการเดินทาง เพื่อควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้เดินทางไม่แจ้ง หรือแจ้งแต่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ผู้เดินทางจะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในบางกรณีอาจถึงขั้นอายัดเงิน รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จาก http://ec.europa.eu/eucashcontrols

ความปลอดภัยและความมั่นคง เบลเยียมเป็นประเทศที่มีความปลอดภัยและค่อนข้างจะไม่มีปัญหาเหตุการณ์ก่อการร้าย แต่ก็ไม่ได้ปลอดจากคำขู่ หรือข่าวการลอบวางระเบิด เพราะเบลเยียมมีพรมแดนติดกับหลายประเทศในยุโรป สามารถเดินทางข้ามพรมแดนได้โดยเสรี ทำให้มีโอกาสและความเสี่ยงของการแทรกซึมของผู้ก่อการร้ายได้ นอกจากนี้ การที่บรัสเซลส์เป็นเมืองหลวงของสหภาพยุโรป เป็นที่ตั้งขององค์กรสำคัญ ๆ ของสหภาพยุโรปหลายองค์กร รวมถึงองค์การ NATO ก็ทำให้ต้องระมัดระวังเรื่องการเป็นเป้าการก่อการร้ายด้วย แต่โดยทั่วไป หน่วยงานความมั่นคงของเบลเยียมมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว

สำหรับอาชญากรรมตามท้องถนนทั่วไปเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะในเมืองใหญ่และเมืองท่องเที่ยว เช่น กรุงบรัสเซลส์ เมืองอันต์เวิร์ป เมืองบรูจ ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้น แต่ไม่ค่อยปรากฏรายงานข่าวทางสื่อมวลชน ทั้งคนท้องถิ่นและนักท่องเที่ยวพึงระมัดระวังและป้องกันตนเองจากภัยคุกคามเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นการโจรกรรมในบ้าน โรงแรม โจรกรรมรถยนต์ ปล้น จี้ ฉกชิงวิ่งราวกระเป๋า

ที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวไทยถูกล้วงกระเป๋า ถูกฉกชิงวิ่งราวสิ่งของมีค่าบ่อยครั้ง ดังนั้น นักท่องเที่ยวควรระมัดระวังกระเป๋า กล้องถ่ายรูป คอมพิวเตอร์ เครื่องประดับ ทรัพย์สินต่างๆ เป็นพิเศษเมื่ออยู่ในสถานที่สาธารณะหรือแหล่งชุมชน บนรถไฟใต้ดิน รถประจำทาง สถานีรถไฟ โดยเฉพาะที่ Gare du Nord, Gare Centrale และ Gare du Midi ท่าอากาศยานกรุงบรัสเซลส์ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่น Grand Place รวมไปถึงบริเวณล็อบบี้และห้องอาหารเช้าของโรงแรมที่พัก ดังนั้น จึงขอแนะนำว่าไม่ควรพกพาทรัพย์สินมีค่าหรือเงินสดจำนวนมาก

กลุ่มคนร้ายมีการลงมืออย่างเป็นระบบและเป็นมืออาชีพ วิธีการที่นิยมใช้ เช่น หลอกถามเส้นทางหรือทำของหกใส่เพื่อดึงความสนใจขณะที่ให้เพื่อนมิจฉาชีพอีกคนหนึ่งเข้ามาฉกกระเป๋าเงินและของมีค่าไป หรือหลอกเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจขอตรวจบัตรและฉกกระเป๋าเงิน โทรศัพท์มือถือ หรือวิ่งราวกระเป๋ากระชากสร้อย นอกจากนี้ มีคดี เช่น ขโมยรถยนต์ หรือทุบกระจกรถยนต์เพื่อขโมยกระเป๋า สิ่งของ เครื่องนำทาง GPS เป็นต้น เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ดังนั้น จึงไม่ควรทิ้งสิ่งของใดๆ ไว้ในรถยนต์ขณะจอด และไม่ควรวางกระเป๋าถือหรือสิ่งของบนเก้าอี้รถยนต์ในขณะขับขี่หรือโดยสารรถยนต์ เพราะมีความเสี่ยงที่มิจฉาชีพจะทุบกระจกรถยนต์เพื่อล้วงหยิบกระเป๋าถือหรือสิ่งของดังกล่าว

หมายเหต

 1. เมื่อเดือนกรกฎาคม 2555 หนังสือพิมพ์ Le Soir ของเบลเยียมรายงานสถิติอัตราการเกิดอาชญากรรมในเบลเยียมเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.82 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (ตั้งแต่ปี 2543 – 2554)
 2. อาชญากรรมที่เกิดในเขตภูมิภาคฟลานเดอร์เพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ 6 ในขณะที่ ภูมิภาคบรัสเซลส์มีอัตราการเกิดอาชญากรรมคงที่ ส่วนภูมิภาควอลลูนมีอัตราการเกิดอาชญากรรมลดลงร้อยละ 3 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา
 3. กรุงบรัสเซลส์เป็นพื้นที่เกิดอาชญากรรมสูงสุด โดยมีสถิติการเกิดอาชญากรรม 37 คดีต่อประชากร 100 คน ในขณะที่เมืองลิเอจ เป็นเมืองที่เกิดอาชญากรรมสูงสุดในภูมิภาควอลลูน (23.8 คดีต่อประชากร 100 คน) และเมืองแบลงเคนเบิร์ก เกิดอาชญากรรมสูงสุดในภูมิภาคฟลานเดอร์ (19 คดีต่อประชากร 100 คน)
 4. คดีส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นเป็นการฉกชิงวิ่งราว การลักทรัพย์ การขู่กรรโชกทรัพย์ ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ โดยกลุ่มมิจฉาชีพส่วนใหญ่มาจากยุโรปตะวันออกและยุโรปใต้ และหลายกลุ่มใช้ผู้เยาว์เป็นผู้ก่อคดี โดยอาศัยช่องว่างของกฎหมายที่ให้การคุ้มครองผู้เยาว์ค่อนข้างมาก นอกจากนี้ คดีเกี่ยวกับการลักทรัพย์ในรถยนต์และการขโมยรถยนต์ในปี 2554 เพิ่มสูงขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 5 และอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ก็มีสถิติเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกัน

หากหนังสือเดินทางสูญหาย ขอให้แจ้งความที่สถานีตำรวจท้องถิ่น และติดต่อสถานเอกอัครราชทูตในโอกาสแรก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์ ที่อยู่ Chaussee de Waterloo 876 – 1000 Brussels โทรศัพท์ +32 2 629 0030 โทรศัพท์เฉพาะกรณีฉุกเฉินนอกเวลาราชการ 0471/03.04.14

สำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างเดินทางในเบลเยียม ไม่ต้องตกใจ

 1. ขอให้ท่านไปแจ้งความกับสถานีตำรวจที่ใกล้จุดเกิดเหตุไว้ก่อน โดยระบุทรัพย์สินและเอกสารสำคัญที่สูญหายทั้งหมด เก็บใบแจ้งความเป็นหลักฐานสำคัญ และถ่ายสำเนาเก็บไว้อีก 1 ชุดด้วย
 2. เตรียมรูปสีขนาดใช้ทำบัตร I.D. หรือ Passport ติดตัวไว้ 4 – 5 รูป สามารถถ่ายได้ที่ตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติที่มีตั้งทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เกต ห้างสรรพสินค้า หรือร้านถ่ายรูป
 3. ค้นหาสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า หรือสำเนาบัตรประชาชนไทย ที่ท่านติดตัวมาด้วย หรือพยายามจำเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของท่านแล้วจดใส่กระดาษไว้
 4. สำหรับผู้เยาว์ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ขอให้ติดต่อผู้ปกครองขอสำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา และแจ้งให้บิดาและมารดาไปติดต่อที่เขต/อำเภอเพื่อทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ แล้วแสกนส่งมาทางอีเมล์เตรียมไว้
 5. เดินทางไปสถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันและเวลาทำการ พร้อมกับนำเอกสารข้อ 1 – 4 ไปด้วย เพื่อใช้ทำหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือในกรณีฉุกเฉิน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกเอกสารสำคัญประจำตัว (C.I.) สำหรับเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้ เอกสารสำคัญดังกล่าวสามารถใช้ในการเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถใช้เดินทางต่อไปยังประเทศอื่นได้
 6. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางชั่วคราว 5 ยูโร (เงินสด)

สาธารณสุข

 • ณ ขณะนี้ ไม่มีข่าวโรคระบาดหรือติดต่ออื่นร้ายแรงที่อาจกระทบนักท่องเที่ยว
 • เบลเยียมมีระบบการแพทย์ที่ดี แต่ราคาค่อนข้างสูงเช่นเดียวกับประเทศในยุโรปตะวันตกส่วนใหญ่ ก่อนเดินทางเข้าเบลเยียม นักท่องเที่ยวจะต้องทำประกันอุบัติเหตุ/สุขภาพกับบริษัทประกันที่สามารถครอบคลุมถึงเบลเยียม และครอบคลุมค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และนำหลักฐานการทำประกันดังกล่าวไปประกอบการขอวีซ่า
 • สำหรับข้อมูลด้านการฉีดวัคซีนป้องกันและข้อมูลเรื่องสุขภาพ สามารถตรวจสอบได้กับกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขของไทย หรือจากเว็บไซต์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวขององค์การอนามัยโลก World Health Organisation (WHO) http://www.who.int/ith/en เป็นต้น

ภัยพิบัติธรรมชาติ ณ ขณะนี้ ไม่มีเหตุการณ์ที่อาจกระทบการท่องเที่ยว

กฎหมายท้องถิ่น นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปเบลเยียมต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น หากละเมิดไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ อาจถูกขับออกนอกประเทศ จับกุมหรือจำคุกได้ เช่น เบลเยียมมีบทลงโทษทางอาญาที่เข้มงวดสำหรับเรื่องการพก การใช้ หรือการค้ายาเสพติด การมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก การค้าประเวณีเด็ก หรือเผยแพร่สื่อลามกเกี่ยวกับเด็ก

คำแนะนำนักท่องเที่ยวสำหรับการเดินทางไปราชรัฐลักเซมเบิร์ก
(จัดทำโดย สอท. ณ กรุงบรัสเซลส์)

ปรับปรุง 13 พฤศจิกายน 2555

ทั่วไป ลักเซมเบิร์กปกครองโดยระบอบประชาธิปไตย มีเจ้าผู้ครองรัฐเป็นประมุขและอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ลักเซมเบิร์กเป็นประเทศขนาดเล็ก (พื้นที่ 2586.4 ตารางกิโลเมตร) แต่มีสภาพแวดล้อมด้านเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่เปิดกว้างต่อการท่องเที่ยว มีสาธารณูปโภคพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว การคมนาคม และการแพทย์ที่ดี

การเข้าเมือง ชาวไทยที่เดินทางมาลักเซมเบิร์กต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังมีอายุเกิน 6 เดือน รวมทั้งต้องขอรับการตรวจลงตรา หรือวีซ่า ล่วงหน้า (ยกเว้นสำหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูต/ราชการซึ่งสามารถเดินทางมาลักเซมเบิร์กโดยไม่มีวีซ่า และพำนักได้ไม่เกิน 3 เดือน) ลักเซมเบิร์กเป็นภาคีความตกลงเชงเกน(1) ดังนั้น ผู้ที่มีเชงเกนวีซ่าอยู่แล้ว สามารถเดินทางเข้าลักเซมเบิร์กเพื่อการท่องเที่ยวหรือติดต่อธุรกิจได้ (แต่ไม่ใช่เพื่อทำงาน)
      ขอแนะนำให้นักท่องเที่ยวถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งรูปถ่ายติดบัตร 4-5 รูป ติดตัวไว้ด้วย เนื่องจากในกรณีที่หนังสือเดินทางหาย จะทำให้สถานเอกอัครราชทูตตรวจสอบและออกหนังสือเดินทางชั่วคราวได้รวดเร็ว

กฎเกณฑ์การนำเงินเข้า-ออกจากสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2548 ประชาคมยุโรปได้ออกระเบียบ Regulation (EC) No. 1889/2005 โดยมีเป้าหมายเพื่อควบคุมการไหลเข้า-ออกเงินของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เสริมมาตรการป้องกันการฟอกเงินผ่านระบบสถาบันการเงินและฉ้อฉลทางการเงินในรูปแบบต่าง ๆ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2550 โดยระเบียบดังกล่าวกำหนด ให้ผู้เดินทาง ไม่ว่าจะเดินทางเข้ามาหรือออกจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ที่ถือเงินสดไม่ว่าจะสกุลเงินใด ซึ่งในที่นี้รวมไปถึงเช็คเดินทาง เช็คไปรษณีย์ ตั๋วสัญญาใช้เงิน ธนาณัติ ที่มีจำนวนรวมตั้งแต่ 10,000 ยูโรขึ้นไป ต้องแจ้ง (declare) ต่อศุลกากรหรือหน่วยงานอื่นที่รับผิดชอบ ณ จุดเข้า-ออก ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป โดยขอให้ผู้เดินทางติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรประจำช่องสีแดง (มีของต้องสำแดง) ที่สนามบินลักเซมเบิร์ก ข้อมูลที่ต้องแจ้งมีอาทิ ข้อมูลส่วนตัวของผู้เดินทาง ชื่อเจ้าของเงิน ชื่อผู้รับเงิน ประเภทและจำนวนของเงิน ที่มาของเงินและวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ รวมถึงประเภทพาหนะที่ใช้ในการเดินทางและเส้นทางการเดินทาง เจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบมีอำนาจที่จะขอตรวจค้นผู้เดินทาง สัมภาระ และพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเพื่อควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบความผิด ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ผู้เดินทางไม่แจ้ง หรือแจ้งแต่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ผู้เดินทางจะได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งในบางกรณีอาจถึงขั้นอายัดเงิน

ความปลอดภัยและความมั่นคง ลักเซมเบิร์กเป็นประเทศที่มีความมั่นคงปลอดภัย มีความสมานฉันท์ทางสังคมค่อนข้างสูง ที่ผ่านมา ไม่ปรากฏข่าวที่เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายในประเทศโดยตรง

อาชญากรรม ไม่ค่อยปรากฏว่ามีอาชญากรรมที่รุนแรง อัตราอาชญากรรมทั่วไปอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศใน ยุโรปโดยทั่วไป อย่างไรก็ดี นักท่องเที่ยวก็ยังควรต้องใช้ความระมัดระวังเช่นปกติ ในเรื่องการป้องกันทรัพย์สินของมีค่าจากมิจฉาชีพ โดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะ เช่น สถานีรถไฟและท่าอากาศยาน

เมื่อเกิดเหตุ หนังสือเดินทางถูกโจรกรรม ขอให้แจ้งความที่สถานีตำรวจท้องถิ่น และเดินทางไปขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราวที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในโอกาสแรก (สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์มีเขตอาณาครอบคลุมลักเซมเบิร์ก หมายเลขโทรศัพท์ +32 2629 0030 หมายเลขโทรศัพท์เฉพาะกรณีฉุกเฉินนอกเวลาราชการ +32 471/03.04.14 ที่อยู่ Chaussee de Waterloo 876 – 1000 Brussels, Belgium)

สำหรับนักท่องเที่ยวไทยที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายระหว่างเดินทางในลักเซมเบิร์ก ไม่ต้องตกใจ

 1. ขอให้ท่านไปแจ้งความกับสถานีตำรวจที่ใกล้จุดเกิดเหตุไว้ก่อน โดยระบุทรัพย์สินและเอกสารสำคัญที่สูญหายทั้งหมด เก็บใบแจ้งความเป็นหลักฐานสำคัญ และถ่ายสำเนาเก็บไว้อีก 1 ชุดด้วย
 2. เตรียมรูปสีขนาดใช้ทำบัตร I.D. หรือ Passport ติดตัวไว้ 4 – 5 รูป สามารถถ่ายได้ที่ตู้ถ่ายรูปอัตโนมัติที่มีตั้งทั่วไปตามซุปเปอร์มาร์เกต ห้างสรรพสินค้า หรือร้านถ่ายรูป
 3. ค้นหาสำเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่า หรือสำเนาบัตรประชาชนไทย ที่ท่านติดตัวมาด้วย หรือพยายามจำเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักของท่านแล้วจดใส่กระดาษไว้
 4. สำหรับผู้เยาว์ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ขอให้ติดต่อผู้ปกครองขอสำเนาบัตรประชาชนของบิดาและมารดา และแจ้งให้บิดาและมารดาไปติดต่อที่เขต/อำเภอเพื่อทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ แล้วแสกนส่งมาทางอีเมล์เตรียมไว้
 5. เดินทางไปสถานเอกอัครราชทูตไทยในวันและเวลาทำการ พร้อมกับนำเอกสารข้อ 1 – 4 ไปด้วย เพื่อใช้ทำหนังสือเดินทางชั่วคราว หรือในกรณีฉุกเฉิน สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกเอกสารสำคัญประจำตัว (C.I.) สำหรับเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้ เอกสาร C.I. สามารถใช้ในการเดินทางกลับประเทศไทยเท่านั้น ไม่สามารถใช้เดินทางต่อไปยังประเทศอื่นได้
 6. ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทางชั่วคราว 5 ยูโร (เงินสด)

สาธารณสุข ณ ขณะนี้ ไม่มีข่าวโรคระบาดหรือติดต่อร้ายแรงที่อาจกระทบนักท่องเที่ยว

 • ลักเซมเบิร์กมีระบบการแพทย์ที่ดี แต่ราคาค่อนข้างสูงมากเช่นเดียวกับประเทศในยุโรปตะวันตกส่วนใหญ่ และอาจมีสถานพยาบาลจำนวนจำกัดนอกเขตเมือง ก่อนเดินทางเข้าลักเซมเบิร์ก นักท่องเที่ยวควรต้องทำประกันอุบัติเหตุ/สุขภาพกับบริษัทประกันที่สามารถ ครอบคลุมถึงลักเซมเบิร์กและรับผิดชอบจ่ายตรงค่าใช้จ่ายด้านการแพทย์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ โดยปกติ ทางการลักเซมเบิร์กจะขอให้นำหลักฐานการทำประกันไปประกอบการขอวีซ่า
 • สำหรับข้อมูลด้านการฉีดวัคซีนป้องกันและข้อมูลเรื่องสุขภาพ สามารถตรวจสอบได้กับกรมควบคุมโรคติดต่อ กระทรวงสาธารณสุขของไทย หรือจากเว๊บไซต์ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยวขององค์การอนามัยโลก World Health Organization (WHO) http://www.who.int/ith/en เป็นต้น

ภัยพิบัติธรรมชาติ ณ ขณะนี้ ไม่มีเหตุการณ์ที่อาจกระทบการท่องเที่ยว

กฎหมายท้องถิ่น นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางไปลักเซมเบิร์กต้องปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น หากละเมิดไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือไม่ อาจถูกขับออกนอกประเทศ จับกุมหรือจำคุกได้ เช่น ลักเซมเบิร์กมีบทลงโทษทางอาญาที่เข้มงวดสำหรับเรื่องการพก การใช้ หรือการค้ายาเสพติด


(1)จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2555 ภาคีความตกลงเชงเกน ประกอบด้วย ออสเตรีย เบลเยียม เชก เยอรมนี เดนมาร์ก เอสโตเนีย กรีซ สเปน ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส ฮังการี อิตาลี ลิธัวเนีย ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย มอลตา เนเธอร์แลนด์ โปแลนด์ โปรตุเกส สวีเดน สโลเวเนีย สโลวาเกีย และประเทศที่ไม่ใช่สมาชิกสหภาพยุโรป แต่เป็นภาคีเชงเกน คือ สวิตเซอร์แลนด์ ไอซ์แลนด์ ลิกเตนสไตน์ และนอร์เว

Print Friendly

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com