หน้าแรก  |  ติดต่อเรา
   

แนวทางการขอรับคืนภาษี (VAT Refund)

1. ร้านค้าส่วนใหญ่ในเบลเยียมร้อยละ 90 ใช้บริการคืนภาษีกับ Global Blue Service โดยท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ใช้บริการของ Global Blue Service ได้ที่ http://www.globalblue.com/destinations/belgium หรือสังเกตสัญลักษณ์หน้าร้านค้า

2. ราคาสินค้าขั้นต่ำที่ท่านสามารถขอรับคืนภาษีได้ในเบลเยียม คือ 125.01 ยูโร ต่อ 1 ใบเสร็จ โปรดเตรียมหนังสือเดินทางของท่านทุกครั้งเมื่อซื้อสินค้าและประสงค์จะขอรับคืนภาษี

3. เมื่อท่านซื้อสินค้า ขอให้ท่านแจ้งกับร้านค้าว่าท่านมีความประสงค์จะขอรับคืนภาษี
     3.1 ในกรณีที่ร้านดังกล่าวใช้บริการคืนภาษีกับ Global Blue: ร้านค้าจะให้ใบเสร็จรับเงิน พร้อมด้วยซองจดหมายของ Global Blue ซึ่งมีเช็ค (cheque) อยู่ในซองจดหมายดังกล่าว ท่านต้องกรอกแบบฟอร์ม หรือกรอกเช็คที่ได้รับให้เรียบร้อยก่อนนำไปยื่นที่เคาน์เตอร์ขอรับคืนภาษีที่สนามบิน
     3.2 ในกรณีที่ร้านดังกล่าวไม่ใช้บริการคืนภาษีกับ Global Blue: ท่านจะต้องยืนยันกับร้านค้าให้ออก Tax Invoice แก่ท่าน

4. ก่อนการเช็คอิน ท่านจะต้องไปที่จุดบริการศุลกากร  (Customs desk) และสำแดงสินค้าที่ท่านประสงค์จะขอรับคืนภาษี (สินค้าดังกล่าวจะต้องไม่ถูกเปิดใช้ และไม่ควรเก็บในกระเป๋าเดินทางที่ท่านจะโหลดลงใต้เครื่อง) พร้อมทั้งยื่นแบบฟอร์มขอรับคืนภาษีที่ได้จากร้านค้าที่กรอกเรียบร้อยแล้ว ใบเสร็จรับเงิน และหนังสือเดินทาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรประทับตราที่แบบฟอร์ม หากไม่มีตราประทับดังกล่าว ท่านจะไม่ได้รับคืนภาษี

5. ตำแหน่งที่ตั้งของเคาน์เตอร์ให้คืนภาษี (Refund point) ในบริเวณสนามบิน จะตั้งอยู่บริเวณด้านในภายหลังจากที่ท่านเช็คอิน และหลังจากจุด Security Control และ Passport Control ท่านสามารถดูที่ตั้งของ Refund point ของสนามบิน Brussels International Airport ได้ที่นี่

6. เมื่อท่านไปยังเคาน์เตอร์ให้คืนภาษีแล้ว (Refund point) ท่านจะต้องยื่นแบบฟอร์มที่ได้รับการประทับตราแล้วเพื่อรับคืนภาษีในรูปแบบเงินสด หรือ รูปแบบโอนเงินเข้าบัตรเครดิต ทั้งนี้ ถ้าท่านไม่มีเวลาเพียงพอ ท่านสามารถดำเนินการในขั้นตอนนี้ เมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยก็ได้

7. ในกรณีที่ไม่ได้ขอรับเงินคืนที่เคาน์เตอร์ Refund point แนวทางการดำเนินการเพื่อขอรับคืนภาษีภายหลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย มีดังนี้
     7.1 ในกรณีที่ร้านดังกล่าวใช้บริการคืนภาษีกับ Global Blue: ท่านจะต้องส่งแบบฟอร์มที่ได้รับการประทับตราแล้ว พร้อมด้วยเอกสารจำเป็นอื่นๆ ใส่ลงในซอง  ของ Global Blue และส่งไปรษณีย์ซึ่งมีที่อยู่ระบุไว้ที่หน้าซองจดหมายแล้ว โดยท่านจะได้รับภาษีคืนในรูปแบบโอนเข้าบัตรเครดิต ภายใน 5 สัปดาห์หลังจาก Global Blue ได้รับเรื่อง ทั้งนี้ ท่านควรระบุอีเมล์ของท่านด้วยเพื่อความสะดวกในการติดต่อ และท่านสามารถติดตามเรื่องได้ที่ https://secure.global-blue.com/traveller-services/refundtracker
     7.2 ในกรณีที่ร้านดังกล่วไม่ใช้บริการคืนภาษีกับ Global Blue: ท่านจะต้องส่ง Tax Invoice (ที่ประทับตราแล้ว) และระบุเลขที่บัญชีธนาคารของท่านและข้อมูลอื่นๆ อาทิ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ และส่งไปรษณีย์ไปยังร้านค้าที่ท่านซื้อสินค้า ที่อยู่ตามที่ระบุในใบเสร็จรับเงิน โดยทั่วไปจะได้รับเงินภาษีคืนภายหลังจากเรื่องส่งถึงร้านค้าประมาณ 3 เดือนทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามการได้รับคืนเงินภาษีจากร้านค้าดังกล่าว

8. ในกรณีที่ท่านเดินทางหลายประเทศในเขตเชงเก้น (Schengen) ท่านสามารถดำเนินการขอรับคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ท่านซื้อจากทุกประเทศในเขตเชงเก้น ได้ที่สนามบินสุดท้ายก่อนที่ท่านจะเดินทางออกจากเขตเชงเก้น ตัวอย่างเช่น หากท่านเดินทางมาท่องเที่ยวและซื้อสินค้าในฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเบลเยียม และท่านมีกำหนดเดินทางกลับประเทศไทยโดยออกจากสนามบิน Brussels International Airport ท่านสามารถดำเนินการขอรับคืนภาษีสำหรับสินค้าที่ท่านซื้อจากทั้ง 3 ประเทศ ได้ที่สนามบิน Brussels International Airport

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
วันที่ 24 เมษายน 2556

Print Friendly

 

เกี่ยวกับเรา

ประวัติสถานเอกอัครราชทูต
เอกอัครราชทูต 
ทำเนียบเอกอัครราชทูต
เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต
สถานกงสุลกิตติมศักดิ์
ทีมประเทศไทย ณ กรุงบรัสเซลส์
สอท. / สกญ. / คผถ. / คผท. ในยุโรป

งานกงสุล


ความสัมพันธ์ทวิภาคี

ไทย-เบลเยียม
ไทย-ลักเซมเบิร์ก
ไทย-สหภาพยุโรป
อาเซียน-สหภาพยุโรป


 

โอกาสทางการค้า-การลงทุน

ข้อมูลพื้นฐานเศรษฐกิจ
นโยบายการค้า-การลงทุน
คู่มือการจัดตั้งธุรกิจ
ชีพจรธุรกิจ

ชุมชนไทย

วัดไทย
สมาคม
ร้านอาหารและซุปเปอร์มาร์เก็ต
สถิติคนไทย

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

มัลติมีเดีย / สิ่งพิมพ์

บทความ

 

ข้อควรรู้ในการพำนักในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ข้อควรรู้
สถานที่ท่องเที่ยว
แจ้งเตือนนักท่องเที่ยว
การขอรับคืนภาษี (VAT Refund)
สถานที่สำคัญของสหภาพยุโรป
การศึกษาในเบลเยียม/ลักเซมเบิร์ก

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์
เวลาทำการ
วันหยุดทำการ
แนะนำ-ติชม

ติดตามข่าวสาร

           
Developed and designed by 108studio.com